Die geskiedenis van die gemeente het eintlik lank voor sy stigting begin.  Voor die afstigting van Naboomspruit in 1939 is hier buite-dienste gehou deur die predikant van Potgietersrus.  Daarna het Roedtan deel van Naboomspruit gemeente uitgemaak en is van daar af bedien.  In 1950 is hier ‘n doelmatige kerksaal opgerig deur een van ons lidmate, Br. H.P. Vosser.  Die hoeksteen van die gebou is gelê op 21 Oktober 1950 – presies sestien jaar en een dag voor die van die kerkgebou.  Die grond waar die saal opgerig is, is geskenk deur mnr. En mev. Fritiz de Klerk.  Sedertdien is die nagmaal in die saal gehou.  Voor die afstigting is hier reeds take van die T.V.S.V. , V.D.  en die K.J.V. gestig wat getuig het van die drang van selfstandigwording.  Reeds van vroeg af is hier ook gereeld Sondagskool gehou. 

Oor die naweek van 28 tot 30 November 1958 is die eerste pastorie-gesin ontvang en bevestig, deur ds. G.P. van Niekerk van Springbok-vlakte.

Op 28 November is die nuwe pastorie ook in gebruik geneem.

Die eerste sooisteek waar die nuwe kerkgebou opgerig sou word, word waargeneem deur die oudste lidmaat in ons gemeente nl. oom Willie du Plessis op 11 Mei 1966. Die hoeksteenlegging vind plaas op 22 Oktober 1966 en op 25 Maart 1967 kon die kerk feestelik in gebruik geneem word.  Dit was die bereiking van ‘n langgekoesterde ideaal wat in die droogtetye gelyk het asodf dit nooit verwesenlik sou word nie.  Maar die Here het wonderlik voorsien en saam met die inwyding van die kerk ook een van die mooiste jare aan die Vlakte gegee.